Brug for hjælp lige nu?
Livechat med os
Ring til os
70 15 41 41

Lejebestemmelser

Friferie A/S formidler ferieboliger og rejser på vegne af Camping Vision AG på følgende nedenstående betingelser (gælder alle produkter på www.friferie.dk og www.skiferie.dk).

1. Generelt om lejeaftalen

 Nærværende regler gælder for de lejeaftaler, der er truffet gennem Friferie A/S (herefter Friferie) mellem lejer og boligejeren. Friferie er ansvarlig for lejeaftalen mellem boligejer og lejer, herunder for oplysninger i Friferies materialer om ferieboligen. Foruden de nedenstående bestemmelser gælder de specielle regler, der er gældende for de enkelte ferieboliger. Aftaler mellem lejer og Friferie, der ophæver, ændrer eller modificerer nedenstående bestemmelser, skal være skriftlige for at opnå gyldighed.

 2. Aftaleindgåelse

 Aftalen kan ske mundtligt eller skriftligt. Aftalen er bindende, når kunden har indbetalt 1. rate. Med indbetalingen af 1. rate bekræfter kunden samtidig at acceptere gældende vilkår for den lejede feriebolig. Kunden har pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og praktiske oplysninger og reagere straks overfor Friferie, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

3. Ferieboligens pris

Ferieboligens pris omfatter de nævnte ydelser, der er indeholdt i ferieboligprisen. Derudover kommer et ekspeditions- og udstedelsesgebyr på 75 kr pr. pers. pr. booking for bookinger på 7 dage eller mere og 40 kr. pr. pers. pr. booking for bookinger på 6 dage eller mindre. Såfremt der forekommer rabatter eller specialaftaler i forbindelse med lejeprisen, kan to eller flere rabatter aldrig anvendes samtidig eller kombineres. Det påhviler lejeren straks ved bestillingen at oplyse om evt. rabatter eller specialaftaler. Sker dette ikke ved bestillingen bortfalder retten til disse.

4. Betaling

Lejeaftalen bekræftes ved kundens indbetaling af 1. rate eller det fulde lejebeløb. 1. rate udgør 25% af rejsens pris som betales senest 3 dage efter bestilling. Ved forbooking betales et depositum på kr. 500, som er en del af de 25% - de kr. 500 betragtes altså ikke som 1. rate. Restbeløbet betales senest 8 uger før afrejse. Bestilles boligen mindre end 8 uger før ankomst, betales hele beløbet med det samme.

Er restbeløbet ikke indbetalt rettidigt opkræves et rykkergebyr på kr. 100,-, og Friferie har ret til at annullere aftalen. Den indbetalte 1. rate er i så fald tabt. 

Følgende betalingskort accepteres på siden: 

Visa, Mastercard og Dankort. Login på "Kunde login" for at se din bestilling og betale for din ferie.

Ønskes papirudstedelse tilkommer kr. 165,- som lægges oven i 1. rate. Ved køb af afbestillingssikringen med udvidet ændrings- og afbestillingsret i forbindelse med bestillingen, forfalder denne til betaling samtidig med betaling af 1. rate.

Det er ikke muligt at indbetale mere end kr. 50.000 kontant på kontoret.

5. Tilkøb

Evt. tilkøb såsom aircondition, sengelinned, håndklæder, slutrengøring etc. skal fremgå af fakturaen, hvori der også oplyses, om tilkøbet skal betales hos friferie.dk eller lokalt.

 6. Prisændringer efter aftalens indgåelse

Friferie er berettiget til at ændre lejen forholdsmæssigt, såfremt der indføres nye eller ændrede skatter, afgifter, gebyrer eller ved valutakursændringer. Alle priser er kalkuleret på bestillingsdatoen. Stiger kursen på € eller den lokale valuta betydeligt, vil ferieboligens pris stige tilsvarende.

7. Afbestillingssikring med udvidet ændring- og afbestillingsret

Det anbefales at tegne Friferies afbestillingssikring, som omfatter en udvidet ændringsret og afbestillingsret. Afbestillingssikringen med ændringsret og afbestillingsret koster pt. 5% af lejebeløbet på ferieboligen, dog min. 10 kr. pr. person pr. nat og kan kun tegnes ved bestillingen af ferieboligen. Afbestillingssikringen med den udvidet ændringsret og afbestillingsret giver gratis ret til én ændring, overdragelse eller afbestilling indtil senest 60 dage før ankomstdagen. Ved afbestilling tilbagebetales rejsens fulde pris, kun fratrukket en selvrisiko på 10%, samt afbestillingssikringen pris / ekspeditionsgebyret. Vælger lejeren at ændre ferieboligen til en bolig eller periode af højere værdi, er I forpligtet til at betale prisforskellen. Ved overdragelse til 3. mand hæfter disse solidarisk for betaling af eventuelt restbeløb ved overdragelse.

Afbestillingsretten dækker i perioden mellem 60 dage før og indtil kl. 12.00 dagen før lejemålets tiltrædelse, når forsikrede ikke kan flytte ind i ferieboligen på ankomstdagen (første lejedag) som følge af død, alvorlig ulykkestilfælde eller akut sygdom, brand eller indbrud, der rammer lejeren eller ledsager(e), pågældendes hustru, ægtemand, børn, søskende eller forældre og skal anmeldes til Friferie senest kl. 12.00 dagen før lejemålets tiltrædelse. Ved afbestilling jf. ovennævnte tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket en selvrisiko på 10% af det fulde lejebeløb, afbestillingssikringen samt ekspeditions- og udstedelsesgebyret.

Afbestillingsretten dækker kun den sikredes lejede bolig foretaget hos Friferie, og kun det beløb, der er tegnet forsikring på. Afbestillingsretten dækker ikke enkelte personer, som melder fra som følge af sygdom m.m., såfremt lejemålet gennemføres. Ved sygdom skal dokumentation i form af lægeerklæring, være Friferie i hænde senest 48 timer efter lejeperiodens start for at refundering kan finde sted. Ved brand og indbrud skal der indsendes politirapport eller lign. dokumentation. Omkostninger til dokumentation afholdes af lejer. Friferie forbeholder sig ret til ved egen læge at gennemføre yderligere undersøgelser. Gennemføres lejeaftalen ikke eller bliver den afbrudt før tiden, gælder lejebestemmelserne. En ændring/overdragelse/afbestilling betragtes som foretaget, når skriftlig meddelelse herom er modtaget og bekræftet.

BEMÆRK venligst: Epidemisk opståede sygdomme er ikke omfattet af ændrings- og afbestillingssikringen.

 8. Overdragelse, fortrydelse/afbestilling og ændringer på foranledning af kunden, når afbestillingssikringen med udvidet ændringsret- og afbestillingsret ikke er tegnet:

 En indgået lejeaftale kan ikke opsiges eller ændres af lejeren. Såfremt lejeren indtil 8 uger før lejemålets tiltrædelse uberettiget ophæver eller ændrer lejeaftalen, opkræver Friferie en erstatning på den indbetalte 1. rate, som udgør 25% af ferien pris. Ved uberettiget ophævelse eller ændring foretaget mindre end 8 uger før lejemålets tiltrædelse, er lejeren forpligtet til at betale hele restbeløbet. En afbestilling eller ændring betragtes som foretaget, når skriftlig meddelelse herom er modtaget.

9. Friferies ansvar

Skulle Friferie se sig nødsaget til at foretage væsentlige ændringer (dato, pris eller andet feriemål) i henhold til lejeaftalen, som følge af kontraktbrud fra ferieboligens ejers side eller ekspeditionsfejl, vil I hurtigst muligt få meddelelse herom. I har herefter ret til at hæve lejeaftalen. Friferie vil dog i tilfælde af ændringer, forsøge at afhjælpe følgerne for jer ved at tilbyde jer en anden - fra et standardmæssigt synspunkt - ligeværdig feriebolig. Vælger lejeren en feriebolig af højere værdi, er lejeren forpligtet til at betale prisforskellen.

Friferie påtager sig intet ansvar for ændringer i forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (f.eks. ændringer i fiskerettigheder, badeforhold, forhøjelse eller indførelse af lokale skatter, lukning eller dårlig forbindelse på lokale WI-FI anlæg, lukning af butikker og restauranter o. lign., nedlæggelse af skilifter m.m.), ligesom Friferie ikke påtager sig ansvar for forringelse af lejerens ferieophold, når det skyldes vejrforhold samt lokale forordninger såsom badeforbud, lukning af pool, grill-forbud, lukning af skilifter og lignende.

10. Internet

Alle informationer om friferies produkt findes på friferie.dk. Der tages forbehold for søgemaskinens begrænsninger, når det gælder boligindretning, specialtilbud samt varierende priser ved forskellige antal personer og alder. Desuden tages forbehold for tastefejl og fejlagtige informationer fra friferie.dk samarbejdspartnere.

11. Mangler og reklamation

Det påhviler lejer straks ved overtagelse af lejemålet at rette henvendelse til receptionen eller nøgleholderen på feriestedet med en eventuel reklamation over ferieboligen og dennes inventar. Hvis dette ikke giver en acceptabel løsning, skal Friferie kontaktes telefonisk på +45 7015 4141 eller på vagttelefonen +45 4020 3645, som er åbent i højsæsonen, senest 48 timer efter lejeperiodens start. Det er jeres pligt at få og notere det fulde navn på den person, I kommer i kontakt med hos Friferie. Lejeren skal herefter give Friferie en rimelig frist til at udbedre evt. fejl, skader eller mangler. Hvis en fejl, mangel eller skade ikke bliver udbedret, skal en skriftlig reklamationsformular være Friferie i hænde senest 4 uger efter lejeperiodens afslutning.

Ved en reklamation til friferie.dk skal reklamationsformularen udfyldes, for at en reklamation kan behandles. Andre henvendelser betragtes udelukkende som en tilbagemelding til Friferie, som ikke forventes besvaret. I kan få formularen tilsendt ved at kontakte os på +45 7015 4141 eller online@friferie.dk eller hente den her.

Undlader man at rette henvendelse fra feriestedet til Friferie, medfører dette tab af retten til senere at kræve erstatning. 

Utilfredsstillende rengøring er udelukkende et forhold mellem lejeren og nøgleholderen (boligejeren eller dennes repræsentant) og skal meddeles på ankomstdagen.

Såfremt lejeren forlader ferieboligen uden at informere Friferie herom, og derved ikke giver Friferie rimelig frist til at rette eventuelle fejl, mangler eller skader, kan der ikke gøres krav på erstatning, da lejeren derved har umuliggjort en rettelse/udbedring af ferieboligen/inventaret eller overflytning til en anden feriebolig.

Friferie vil kun kunne gøres erstatningsansvarlig for direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) og skade af ikke økonomisk art (ideel skade) kan Friferie ikke drages til ansvar.

12. Lejerens pligter

Lejeren er forpligtet til at møde op på det anførte tidsrum på lejebeviset for nøgleudlevering eller selv at træffe aftale med nøglekontoret direkte om evt. senere afhentning. Aftale med nøglekontoret herom skal være truffet inden sidste nøgleafhentningstidspunkt på ankomstdagen, og evt. omkostninger her for afholdes af lejer. Lejeren er ansvarlig for at behandle ferieboligen, og alt hvad hertil hører, omhyggeligt, ansvarligt og på behørig vis. Lejer hæfter for alle skader, som lejeren eller de med lejeren ledsagende eller gæstende personer og husdyr har forårsaget.

Ved lejemålet udleveres nøgler mod evt. betaling af depositum. Det erlagte depositum tilbagebetales ved lejens ophør eller eftersendes, såfremt ferieboligen og med alt hvad dertil hører, afleveres i behørig og rengjort stand, og såfremt lejeren ikke skylder ejeren (udlejeren) yderligere beløb. Lejerens hæftelse for omkostninger og skader bevares, selv om det beløbsmæssigt overstiger det indbetalte depositum. Såfremt depositum eftersendes skal I huske at oplyse jeres BIC og IBAN nummer.

Det påhviler lejeren at forlade ferieboligen i ryddelig stand og uden opvask, og affald må ikke henstå, selv om der er betalt for slutrengøring. 

Glemte sager kan indenfor 2 uger efter hjemkomst efterlyses gennem Friferie mod forudbetaling af et gebyr på kr. 250,-. Gebyret tilbagebetales ikke, selv om de glemte sager ikke tilvejebringes.

Vær opmærksom på, at hvis alle rejsedeltagere er under 25 år, kan der være feriesteder som ikke acceptere reservationen. Kontakt os derfor altid, hvis I er i tvivl eller har spørgsmål.

13. Prisgaranti

Friferie.dk giver prisgaranti på alle produkter på friferie.dk. Prisgarantien betyder, at såfremt du finder præcis samme produkt (d.v.s. bolig samt relaterede og obligatoriske ekstraudgifter såsom skatter, ekspeditionsgebyrer, slutrengøring m.m.) billigere, får du boligen til den fundne pris. Følgende betingelser skal være opfyldt: 1) Boligen skal være ledig og kan lejes under samme betingelser hos en anden dansk rejsearrangør 2) Dokumentation skal være os i hænde senest 7 dage efter bestilling af boligen. 3) Dokumentation skal altid foreligge 30 dage før første lejedag. Prisgarantien dækker udelukkende leje af boligen. Tilkøb er ikke dækket af garantien. Prissammenligningen skal ske i forhold til normalprisen, d.v.s. prisgarantien kan ikke gøres gældende for specielle tilbud, begrænset antal eller kampagnepriser. 

14. Rejseforsikring

Friferie anbefaler, at der tegnes rejseforsikring. Rejseforsikringen kan tegnes via Friferie.dk. Friferie modtager provision på tegnede forsikringer. Der opfordres desuden til at medbringe det gule og blå sygesikringskort.

15. Lovvalg og værneting

Evt. søgsmål mod Friferie skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift (Ankenævn for feriehusudlejning eller Pakkerejseankenævnet). Værneting: Sø- og Handelsretten København. Friferie tager forbehold for trykfejl i nyhedsbreve, annoncer og på de sociale medier og vores hjemmeside.

16. Persondata:

Ved reservation hos Friferie.dk bekræfter vores kunder, at opgiven data bliver givet videre til vores samarbejdspartnere. For at kunne reservere og for at kunne give kunderne en mere personlig service er det nødvendigt at indsamle vise informationer fra vores kunder bl.a. navn, adresse, alder, kredit-/debitkort eller andre betalingsoplysninger, telefonnummer og pasinformationer ved cruisebookinger. Vi lever op til vores ansvar om sikkerheden for persondata. Vi giver, de for vores samarbejdspartnere relevante, date videre til dem. Under 1988 Datasikkerhedsloven er vores data controller: CampingVision AG. Vi må bruge vores kunders data til at sende promoverende nyhedsbreve og information via e-mail eller post fra Friferie.dk og andre Camping Vision firmaer. Ønsker vores kunder ikke at modtage vores nyhedsbreve mere, kan nyhedsbrevene altid frameldes nederst på siden eller en mail kan sendes til online@friferie.dk, så sørger vi for at afmelde nyhedsbrevet. Afmeldes nyhedsbrevet, må friferie.dk stadig sende nødvendige e-mails ang. bestilt ferie.

17. Force majeure

Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt han pga. personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe, epidemier og lign.) bliver forhindret i at udøve, en af han i følge lejekontrakten tilkommende brugsret. Friferie.dk kan med øjeblikkelig virkning ophæve lejeaftalen, såfremt lejeboligen ikke bliver stillet til disposition, som følge af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe, epidemier og lign.).

18. Kontraktindgåelse

Camping Vision (Camping Vision AG, Rue du Tir-au Canon 4, 1227 Genf, Geneve, Handelsregister: CH 660-2192012-7) er udlejer og teknisk arrangør af de på friferie.dk og skiferie.dk formidlede rejser og lejekontrakten indgås således direkte mellem lejer og udlejer på ovenstående betingelser. Camping Vision AG er medlem af den schweiziske rejsegarantifond.


Opdateret 9/3 2020