Brug for hjælp lige nu?
Livechat med os
Ring til os
70 15 41 41

Lejebestemmelser

Friferie A/S formidler ferieboliger og rejser på vegne af Camping Vision AG på følgende nedenstående betingelser (gælder alle produkter på www.friferie.dk, www.skiferie.dk og www.friferie-disneylandparis.dk).


1. Generelt om lejeaftalen
Nærværende regler gælder for de lejeaftaler, der er truffet gennem Friferie A/S (herefter Friferie) mellem lejer og boligejeren. Friferie er ansvarlig for lejeaftalen mellem boligejer og lejer, herunder for oplysninger i Friferies materialer om ferieboligen. Foruden de nedenstående bestemmelser gælder de specielle regler, der er gældende for de enkelte ferieboliger. Aftaler mellem lejer og Friferie, der ophæver, ændrer eller modificerer nedenstående bestemmelser, skal være skriftlige for at opnå gyldighed.

2. Aftaleindgåelse
Aftalen kan ske mundtligt eller skriftligt. Aftalen er bindende, når kunden har indbetalt 1. rate. Med indbetalingen af 1. rate bekræfter kunden samtidig at acceptere gældende vilkår for den lejede feriebolig. Kunden har pligt til at gennemgå fremsendte faktura/bookingbekræftelse og voucher/rejsedokumenter og reagere straks overfor Friferie, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det bestilte / aftalte.

3. Ferieboligens pris
Ferieboligens pris omfatter de nævnte ydelser, der er indeholdt i ferieboligprisen. Derudover kommer et ekspeditions- og udstedelsesgebyr på 75 kr pr. pers. pr. booking for bookinger på 7 dage eller mere og 40 kr. pr. pers. pr. booking for bookinger på 6 dage eller mindre. Såfremt der forekommer rabatter eller specialaftaler i forbindelse med lejeprisen, kan to eller flere rabatter aldrig anvendes samtidig eller kombineres. Det påhviler lejeren straks ved bestillingen at oplyse om evt. rabatter eller specialaftaler. Sker dette ikke ved bestillingen bortfalder retten til disse.

4. Betaling
Lejeaftalen bekræftes ved kundens indbetaling af 1. rate eller det fulde lejebeløb. 1. rate udgør 25% af rejsens pris som betales senest 3 dage efter bestilling eller på den dato som fremgår af fakturaen/bookingbekræftelsen. Ved forbooking betales et depositum på kr. 500, som er en del af de 25% - de kr. 500 betragtes altså ikke som 1. rate. Restbeløbet betales senest 8 uger før afrejse. Bestilles boligen mindre end 8 uger før ankomst, betales hele beløbet med det samme.

Er restbeløbet ikke indbetalt rettidigt opkræves kan opkræves et rykkergebyr på kr. 100,-, og Friferie har ret til uden varsel at annullere aftalen hvis restbeløb ikke indbetales rettidigt. Den indbetalte 1. rate / 25% af rejsens pris er i så fald tabt. 

Følgende betalingskort accepteres på siden: Visa, Mastercard og Dankort. Login på "Kunde login" for at se din bestilling og betale for din ferie.

Ønskes papirudstedelse tilkommer kr. 165,- som lægges oven i 1. rate. Ved køb af afbestillingssikringen med udvidet ændrings- og afbestillingsret i forbindelse med bestillingen, forfalder denne til betaling samtidig med betaling af 1. rate.

Det er ikke muligt at indbetale mere end kr. 50.000 kontakt på kontoret.

5. Tilkøb
Evt. tilkøb såsom aircondition, sengelinned, håndklæder, slutrengøring etc. skal fremgå af fakturaen, hvori der også oplyses, om tilkøbet skal betales hos friferie.dk eller lokalt.

6. Prisændringer efter aftalens indgåelse
Friferie er berettiget til at ændre lejen forholdsmæssigt, såfremt der indføres nye eller ændrede skatter, afgifter, gebyrer eller ved valutakursændringer. Alle priser er kalkuleret på bestillingsdatoen. Stiger kursen på € eller den lokale valuta betydeligt, vil ferieboligens pris stige tilsvarende.

7. Afbestillingssikring med udvidet ændring- og afbestillingsret
Det anbefales at tegne Friferies afbestillingssikring, som omfatter en udvidet ændringsret og afbestillingsret. Afbestillingssikringen med ændringsret og afbestillingsret koster pt. 5% af lejebeløbet på ferieboligen, dog min. 10 kr. pr. person pr. nat og kan kun tegnes ved bestillingen af ferieboligen. Afbestillingssikringen med den udvidet ændringsret og afbestillingsret giver gratis ret til én ændring, overdragelse eller afbestilling indtil senest 60 dage før ankomstdagen. Ved afbestilling tilbagebetales rejsens fulde pris, kun fratrukket en selvrisiko på 10%, samt afbestillingssikringen pris / ekspeditionsgebyret. Vælger lejeren at ændre ferieboligen til en bolig eller periode af højere værdi, er I forpligtet til at betale prisforskellen. Ved overdragelse til 3. mand hæfter disse solidarisk for betaling af eventuelt restbeløb ved overdragelse.

Afbestillingsretten dækker i perioden mellem 60 dage før og indtil kl. 12.00 dagen før lejemålets tiltrædelse, når forsikrede ikke kan flytte ind i ferieboligen på ankomstdagen (første lejedag) som følge af død, alvorlig ulykkestilfælde eller akut sygdom, brand eller indbrud, der rammer lejeren eller ledsager(e), pågældendes hustru, ægtemand, børn, søskende eller forældre og skal anmeldes til Friferie senest kl. 12.00 dagen før lejemålets tiltrædelse. Ved afbestilling jf. ovennævnte tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket en selvrisiko på 10% af det fulde lejebeløb, afbestillingssikringen samt ekspeditions- og udstedelsesgebyret.

Afbestillingsretten dækker kun den sikredes lejede bolig foretaget hos Friferie, og kun det beløb, der er tegnet sikring på. Afbestillingsretten dækker ikke enkelte personer, som melder fra som følge af sygdom m.m., såfremt lejemålet gennemføres. Ved sygdom skal dokumentation i form af lægeerklæring, være Friferie i hænde senest 48 timer efter lejeperiodens start for at refundering kan finde sted. Ved brand og indbrud skal der indsendes politirapport eller lign. dokumentation. Omkostninger til dokumentation afholdes af lejer. Friferie forbeholder sig ret til ved egen læge at gennemføre yderligere undersøgelser. Gennemføres lejeaftalen ikke eller bliver den afbrudt før tiden, gælder lejebestemmelserne. En ændring/overdragelse/afbestilling betragtes som foretaget, når skriftlig meddelelse herom er modtaget og bekræftet.

Bemærk venligst: I forbindelse med en epidemi eller pandemi kan ferien kun afbestilles ved fremvisning af gyldig lægeerklæring som dokumenterer akut opstået sygdomme som umuliggør gennemførelse af rejsen.


8. Overdragelse, fortrydelse/afbestilling og ændringer på foranledning af kunden, når afbestillingssikringen med udvidet ændringsret- og afbestillingsret ikke er tegnet
En indgået lejeaftale kan ikke opsiges af lejeren. Såfremt lejeren indtil 8 uger før lejemålets tiltrædelse uberettiget ophæver lejeaftalen, opkræver Friferie en erstatning på 25% af ferien pris. Ved uberettiget ophævelse foretaget mindre end 8 uger før lejemålets tiltrædelse, er lejeren forpligtet til at betale hele restbeløbet. En afbestilling betragtes som foretaget, ved skriftlig meddelelse herom på e-mail online@friferie.dk.

Ændring af den foretagne bestilling, kan foretages mod et gebyr på kr. 300,00. Såfremt der i forbindelse med ændringen er omkostninger til feriestedet/leverandøren skal denne omkostning betales af lejer.

Ved en ændring forstås en mindre ændring såsom tilføjelse af ekstra rejsedeltagere, ekstra dage eller f.eks. anden boligtype inden for samme leverandør. Ombooking til næste år anses ikke for en ændring, men en annullering.

Vi kan ikke garantere, at en ændring er mulig og bekræftes først ved fremsendelse af ny faktura / bookingbekræftelse. Er der ekstra omkostning udover de 300,00 kr vil det fremgå af bookingbekræftelsen.

9. Friferies ansvar
Skulle Friferie se sig nødsaget til at foretage væsentlige ændringer (dato, pris eller andet feriemål) i henhold til lejeaftalen, som følge af kontraktbrud fra ferieboligens ejers side eller ekspeditionsfejl, vil I hurtigst muligt få meddelelse herom. I har herefter ret til at hæve lejeaftalen. Friferie vil dog i tilfælde af ændringer, forsøge at afhjælpe følgerne for jer ved at tilbyde jer en anden - fra et standardmæssigt synspunkt - ligeværdig feriebolig. Vælger lejeren en feriebolig af højere værdi, er lejeren forpligtet til at betale prisforskellen.

​Friferie påtager sig intet ansvar for ændringer i forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (f.eks. ændringer i fiskerettigheder, badeforhold, forhøjelse eller indførelse af lokale skatter, lukning eller dårlig forbindelse på lokale WI-FI anlæg, lukning af butikker og restauranter o. lign., nedlæggelse af skilifter m.m.), ligesom Friferie ikke påtager sig ansvar for forringelse af lejerens ferieophold, når det skyldes vejrforhold samt lokale forordninger såsom badeforbud, lukning af pool, grill-forbud, lukning af skilifter og lignende

Friferie er kun ansvarlig for det som er bestilt og som fremgår af lejers faktura/bookingbekræftelse. Regler herfor fremgår af lejebestemmelserne, som er fremsendt sammen med bookingen. Har lejer aftalt særlige vilkår eller fået bekræftet et særligt ønske, er dette kun gældende såfremt det fremgår skriftligt af lejers faktura/bookingbekræftelse. Lejer er ansvarlig for at få fremsendt en ny bookingbekræftelse, hvoraf det fremgå.

10. Internet
 Alle informationer om friferies produkt findes på friferie.dk. Der tages forbehold for søgemaskinens begrænsninger, når det gælder boligindretning, specialtilbud samt varierende priser ved forskellige antal personer og alder. Desuden tages forbehold for tastefejl og fejlagtige informationer fra friferie.dk samarbejdspartnere.

11. Mangler og reklamation
 Det påhviler lejer straks ved overtagelse af lejemålet at rette henvendelse til receptionen eller nøgleholderen på feriestedet med en eventuel reklamation over ferieboligen og dennes inventar. Hvis dette ikke giver en acceptabel løsning, skal Friferie kontaktes telefonisk på +45 7015 4141 eller på vagttelefonen +45 4020 3645, som er åbent i højsæsonen, senest 48 timer efter lejeperiodens start. Det er jeres pligt at få og notere det fulde navn på den person, I kommer i kontakt med hos Friferie. Lejeren skal herefter give Friferie en rimelig frist til at udbedre evt. fejl, skader eller mangler. Hvis en fejl, mangel eller skade ikke bliver udbedret, skal en skriftlig reklamationsformular være Friferie i hænde senest 4 uger efter lejeperiodens afslutning.

Ved en reklamation til friferie.dk skal reklamationsformularen udfyldes, for at en reklamation kan behandles. Andre henvendelser betragtes udelukkende som en tilbagemelding til Friferie, som ikke forventes besvaret. I kan få formularen tilsendt ved at kontakte os på +45 7015 4141 eller online@friferie.dk eller hente den her.

Undlader man at rette henvendelse fra feriestedet til Friferie, medfører dette tab af retten til senere at kræve erstatning. 

Utilfredsstillende rengøring er udelukkende et forhold mellem lejeren og nøgleholderen (boligejeren eller dennes repræsentant) og skal meddeles på ankomstdagen.

Såfremt lejeren forlader ferieboligen uden at informere Friferie herom, og derved ikke giver Friferie rimelig frist til at rette eventuelle fejl, mangler eller skader, kan der ikke gøres krav på erstatning, da lejeren derved har umuliggjort en rettelse/udbedring af ferieboligen/inventaret eller overflytning til en anden feriebolig.

Friferie vil kun kunne gøres erstatningsansvarlig for direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) og skade af ikke økonomisk art (ideel skade) kan Friferie ikke drages til ansvar.

12. Lejerens pligter
Lejeren er forpligtet til at møde op på det anførte tidsrum på lejebeviset for nøgleudlevering eller selv at træffe aftale med nøglekontoret direkte om evt. senere afhentning. Aftale med nøglekontoret herom skal være truffet inden sidste nøgleafhentningstidspunkt på ankomstdagen, og evt. omkostninger her for afholdes af lejer. Lejeren er ansvarlig for at behandle ferieboligen, og alt hvad hertil hører, omhyggeligt, ansvarligt og på behørig vis. Lejer hæfter for alle skader, som lejeren eller de med lejeren ledsagende eller gæstende personer og husdyr har forårsaget.

Ved lejemålet udleveres nøgler mod evt. betaling af depositum. Det erlagte depositum tilbagebetales ved lejens ophør eller eftersendes, såfremt ferieboligen og med alt hvad dertil hører, afleveres i behørig og rengjort stand, og såfremt lejeren ikke skylder ejeren (udlejeren) yderligere beløb. Lejerens hæftelse for omkostninger og skader bevares, selv om det beløbsmæssigt overstiger det indbetalte depositum. Såfremt depositum eftersendes skal I huske at oplyse jeres BIC og IBAN nummer.

Det påhviler lejeren at forlade ferieboligen i ryddelig stand og uden opvask, og affald må ikke henstå, selv om der er betalt for slutrengøring. 

Glemte sager kan indenfor 2 uger efter hjemkomst efterlyses gennem Friferie mod forudbetaling af et gebyr på kr. 250,-. Gebyret tilbagebetales ikke, selv om de glemte sager ikke tilvejebringes.

Vær opmærksom på, at hvis alle rejsedeltagere er under 25 år, kan der være feriesteder som ikke acceptere reservationen. Kontakt os derfor altid, hvis I er i tvivl eller har spørgsmål.

13. Prisgaranti
Friferie.dk giver prisgaranti på alle produkter på friferie.dk. Prisgarantien betyder, at såfremt du finder præcis samme produkt (dvs. bolig samt relaterede og obligatoriske ekstraudgifter såsom skatter, ekspeditionsgebyrer, slutrengøring m.m.) billigere, får du boligen til den fundne pris. Følgende betingelser skal være opfyldt: 1) Boligen skal være ledig og kan lejes under samme betingelser hos en anden dansk rejsearrangør 2) Dokumentation skal være os i hænde senest 7 dage efter bestilling af boligen. 3) Dokumentation skal altid foreligge 30 dage før første lejedag. Prisgarantien dækker udelukkende leje af boligen. Tilkøb er ikke dækket af garantien. Prissammenligningen skal ske i forhold til normalprisen, dvs. prisgarantien kan ikke gøres gældende for specielle tilbud, begrænset antal eller kampagnepriser.

14. Rejseforsikring
Friferie anbefaler, at der tegnes en rejseforsikring. Der opfordres desuden til at medbringe det gule og blå sygesikringskort.

15. Lovvalg og værneting
Evt. søgsmål mod Friferie skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift (Ankenævn for feriehusudlejning eller Pakkerejseankenævnet). Værneting: Sø- og Handelsretten København. Friferie tager forbehold for trykfejl i nyhedsbreve, annoncer og på de sociale medier og vores hjemmeside.

16. Persondata:
Ved reservation hos Friferie.dk bekræfter vores kunder, at opgiven data bliver givet videre til vores samarbejdspartnere. For at kunne reservere og for at kunne give kunderne en mere personlig service er det nødvendigt at indsamle vise informationer fra vores kunder bl.a. navn, adresse, alder, kredit-/debitkort eller andre betalingsoplysninger, telefonnummer og pasinformationer ved cruisebookinger. Vi lever op til vores ansvar om sikkerheden for persondata. Vi giver, de for vores samarbejdspartnere relevante, date videre til dem. Under 1988 Datasikkerhedsloven er vores data controller: CampingVision AG. Vi må bruge vores kunders data til at sende promoverende nyhedsbreve og information via e-mail eller post fra Friferie.dk og andre Camping Vision firmaer. Ønsker vores kunder ikke at modtage vores nyhedsbreve mere, kan nyhedsbrevene altid frameldes nederst på siden eller en mail kan sendes til info@friferie.dk, så sørger vi for at afmelde nyhedsbrevet. Afmeldes nyhedsbrevet, må friferie.dk stadig sende nødvendige e-mails ang. bestilt ferie.

17. Force majeure
 Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt han pga. personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe, epidemier og lign.) bliver forhindret i at udøve, en af han i følge lejekontrakten tilkommende brugsret. Friferie.dk kan med øjeblikkelig virkning ophæve lejeaftalen, såfremt lejeboligen ikke bliver stillet til disposition, som følge af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe, epidemier og lign.).

18. Køb af rejse med 1. okt. Voucher
Såfremt du køber en ny rejse og anvender en voucher som gælder indtil 1. okt. 2020, booker du på eget ansvar og vil derfor ikke tilbydes refundering eller kompensation, hvis du ikke kan rejse som følge af lukkede grænser, lukket feriested eller andre rejserestriktioner.

Friferie påtager sig desuden heller ikke ansvar for faciliteter som ikke er tilgængelige som følge af lokale forordninger eller retningslinjer.

Følgende betingelser er gældende for 1. okt. 2020 voucher. Disse er fremsendt i forbindelse med accept af tilbud om voucher.

  • Voucheren gælder til en ny ferie med afholdelse inden 1. okt. 2020
  • Det indbetalte beløb (voucherens beløb) kan maks. udgøre 25% af den nye feries pris.
  • Der kan ikke tilkøbes ændrings- og afbestillingsret til den nye ferie

19. Lovvalg og værneting
Ethvert søgsmål mod CampingVision AG (tekn. arrangør/udlejer) afgøres efter schweizisk ret, og anlægges ved schweizisk domstol eller voldgift. Værneting er Retten i Kanton Geneve, Schweiz.

20. Kontraktindgåelse
Camping Vision (Camping Vision AG, Rue du Bachet 14, 1212 Grand-Lancy GE, Geneve, Handelsregister: CH 660-2192012-7) er udlejer og teknisk arrangør af de på friferie.dk og skiferie.dk formidlede rejser og lejekontrakten indgås således direkte mellem lejer og udlejer på ovenstående betingelser. Camping Vision AG er medlem af den schweiziske rejsegarantifond.


Der tages forbehold for trykfejl.

Opdateret 18/5 2020