Brug for hjælp lige nu?
Livechat med os
Bestil online eller ring
70 15 41 41

Lejebestemmelser

Friferie A/S formidler ferieboliger og rejser på vegne af Camping Vision AG på følgende nedenstående betingelser (gælder alle produkter på www.friferie.dk og www.skiferie.dk).

1. Generelt om lejeaftalen

Nærværende regler gælder for de lejeaftaler, der er truffet gennem Friferie A/S (herefter Friferie) mellem lejer og boligejeren. Friferie er ansvarlig for lejeaftalen mellem boligejer og lejer, herunder for oplysninger i Friferies materialer om ferieboligen. Friferies ansvar er begrænset til ansvar, der er fremkaldt ved grov uagtsomhed eller forsæt. Foruden de nedenstående bestemmelser gælder de specielle regler, der er gældende for de enkelte ferieboliger. Aftaler mellem lejer og Friferie, der ophæver, ændrer eller modificerer nedenstående bestemmelser, skal være skriftlige for at opnå gyldighed.

2. Aftaleindgåelse

Aftalen kan ske mundtligt eller skriftligt. Aftalen er bindende, når kunden har indbetalt 1. rate. Med indbetalingen af depositum bekræfter kunden samtidig at acceptere gældende vilkår for den af jer lejede feriebolig. Kunden har pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og praktiske oplysninger og reagere straks overfor Friferie, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

3. Ferieboligens pris

Ferieboligens pris omfatter de i programmet eller aftalen nævnte ydelser, der er indeholdt i ferieboligprisen. Derudover kommer et ekspeditions- og udstedelsesgebyr. Såfremt der forekommer rabatter eller specialaftaler i forbindelse med lejeprisen, kan to eller flere rabatter aldrig anvendes samtidig eller kombineres. Det påhviler lejeren straks ved bestillingen at oplyse om evt. rabatter eller specialaftaler. Sker dette ikke ved bestillingen bortfalder retten til disse.

4. Betaling

Lejeaftalen bekræftes ved kundens indbetaling af 1. rate eller det fulde lejebeløb. Beløbet skal være Friferie i hænde straks (og senest 24 timer efter bestilling). Er beløbet ikke Friferie i hænde indenfor 24 timer bortfalder lejeaftalen.

Bestilles boligen mere end 8 uger før 1. lejedag betales 1. rate med kr. 1050,- pr. lejet feriebolig pr. uge og kr. 150 pr. efterfølgende dag. For bookinger over kr. 5.000,- betales kr. 2.100,- pr. lejebolig pr. uge og kr. 300 pr. efterfølgende dag.

Koster ferien under kr. 1.050 betales det fulde beløb i 1. rate.

Ønskes papirudstedelse tilkommer kr. 165,- som lægges oven i 1. rate. Ved køb af Udvidet ændrings- og afbestillingsret i forbindelse med bestillingen, forfalder denne til betaling samtidig med betaling af 1. rate. Restbeløbet betales senest 8 uger før første lejedag. Er restbeløbet ikke indbetalt rettidigt opkræves et rykkergebyr på kr. 100,-, og Friferie har ret til at annullere aftalen. Den indbetalte 1. rate er i så fald tabt.

Følgende betalingskort accepteres på siden: Visa, Mastercard og Dankort. Login på "Kunde login" for at se din bestiling og betale for din ferie. Klik her

5. Prisændringer efter aftalens indgåelse

Friferie er berettiget til at ændre lejen forholdsmæssigt, såfremt der indføres nye eller ændrede skatter, afgifter, gebyrer eller ved valutakursændringer. Alle priser er kalkuleret på bestillingsdatoen. Prisændringer, som følge af nævnte, må ikke overstige 10% af lejen, og underretning herom skal være lejeren i hænde senest 14 dage før afrejsen. Stiger kursen på € eller den lokale valuta betydeligt, vil ferieboligens pris stige tilsvarende.

6. Udvidede ændringsret og afbestillingsret

Det anbefales at tegne Friferies udvidede ændringsret og afbestillingsret, som omfatter afbestillingsret. Den udvidede ændringsret og afbestillingsret koster pt. 5% af lejebeløbet på ferieboligen, dog min. 10 kr. pr. person pr. nat og kan kun tegnes ved bestillingen af ferieboligen. Den Udvidede ændringsret og afbestillingsret giver én gratis ret til at ændre, overdrage eller afbestille den bestilte feriebolig ind til senest 40 dage før ankomstdagen. Ved afbestilling tilbagebetales det fulde lejebeløb fratrukket den udvidede  ændringsret og afbestillingsret, samt ekspeditions- og udstedelsesgebyret. Vælger lejeren at ændre ferieboligen til en bolig eller  periode af højere værdi, er I forpligtet til at betale prisforskellen. Ved overdragelse til 3. mand skal denne opfylde samtlige de for ferieboligen opstillede krav vedrørende pas-, visum-, og vaccinationsbestemmelser m.m. Kunderne hæfter solidarisk for betaling af eventuelt restbeløb ved overdragelse.

Afbestillingsretten dækker i perioden mellem 40 dage før og indtil kl. 12.00 dagen før  lejemålets tiltrædelse, når forsikrede ikke kan flytte ind i ferieboligen på ankomstdagen (første lejedag) som følge af død, alvorlig ulykkestilfælde eller akut sygdom, brand eller indbrud, der rammer lejeren eller ledsager(e), pågældendes hustru, ægtemand, børn, søskende eller forældre og skal anmeldes til Friferie senest kl. 12.00 dagen før lejemålets tiltrædelse. Ved afbestilling jf. ovennævnte tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket en selvrisiko på 10% af det fulde lejebeløb, Den udvidede ændringsret og afbestillingsret samt ekspeditions- og udstedelsesgebyret.

Afbestillingsretten dækker kun den sikredes bolig og evt. tilkøb foretaget hos Friferie, og kun det beløb, der er tegnet forsikring på. Afbestillingsretten dækker ikke enkelt personer, som melder fra som følge af sygdom m.m., såfremt lejemålet gennemføres. Ved sygdom skal dokumentation i form af lægeerklæring, være Friferie i hænde senest 48 timer efter lejeperiodens start, for at refundering kan finde sted. Ved brand og indbrud skal der indsendes politirapport el. lign. dokumentation. Omkostninger til dokumentation afholdes af lejer. Friferie forbeholder sig ret til ved egen læge at gennemføre yderligere undersøgelser. Gennemføres lejeaftalen ikke eller bliver den afbrudt før tiden, gælder lejebestemmelserne. En ændring/overdragelse/afbestilling betragtes som foretaget, når skriftlig meddelelse herom er modtaget.

Se mere her.

7. Overdragelse, fortrydelse/afbestilling og ændringer på foranledning af kunden når den udvidede ændringsret- og afbestillingsret ikke er tegnet

En indgået lejeaftale kan ikke opsiges eller ændres af lejeren. Såfremt lejeren indtil 8 uger før lejemålets tiltrædelse uberettiget ophæver eller ændrer lejeaftalen, opkræver Friferie en erstatning på den indbetalte 1. rate. Ved uberettiget ophævelse eller ændring foretaget mindre end 8 uger før lejemålets tiltrædelse, er lejeren forpligtet til at betale hele restbeløbet. En afbestilling eller ændring betragtes som foretaget, når skriftlig meddelelse herom er modtaget.

Lejeren kan afbestille ferieboligen, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før første lejedag, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre ligestillede begivenheder. Friferie følger her Udenrigsministeriets officielle anbefalinger. Den ansvarsfrie afbestillingsret for lejeren gælder dog ikke, hvis lejeren ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Afbestiller lejeren alligevel træder Friferies almindelige afbestillingsregler i kraft.

8. Friferies ansvar

Skulle Friferie se sig nødsaget til at foretage væsentlige ændringer (dato, pris eller andet feriemål) i henhold til lejeaftalen, som følge af kontraktbrud fra ferieboligens ejers side eller ekspeditionsfejl, vil I hurtigst muligt få meddelelse herom. I har herefter ret til at hæve lejeaftalen. Friferie vil dog i tilfælde af ændringer, forsøge at afhjælpe følgerne for jer ved at tilbyde jer en anden - fra et standardmæssigt synspunkt - ligeværdig feriebolig. Vælger lejeren en feriebolig af højere værdi, er lejeren forpligtet til at betale prisforskellen.

Friferie påtager sig intet ansvar for ændringer i forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (f.eks. ændringer i fiskerettigheder, badeforhold, forhøjelse eller indførelse af lokale skatter, lukning eller dårlig forbindelse på lokale WI-FI anlæg, lukning af butikker og restauranter o. lign., nedlæggelse af skilifter m.m.), ligesom Friferie ikke påtager sig ansvar for forringelse af lejerens ferieophold, når det skyldes vejrforhold samt lokale forordninger såsom badeforbud, lukning af pool, grill-forbud, lukning af skilifter og lignende.

9. Internet

Alle informationer fra kataloget findes også på friferie.dk. Der tages forbehold for søgemaskinens begrænsninger, når det gælder boligindretning, specialtilbud samt varierende priser ved forskellige antal personer og alder. Desuden tages forbehold for tastefejl og fejlagtige informationer fra friferie.dk samarbejdspartnere.

10. Mangler og reklamation

Det påhviler lejer straks ved overtagelse af lejemålet at rette henvendelse til Friferies repræsentant (nøgleholderen eller en af Friferies guider) på feriestedet med en eventuel reklamation over ferieboligen og dennes inventar. Hvis dette ikke giver en for lejeren acceptabel løsning, skal Friferie kontaktes telefonisk på +45 7015 4141 eller på vagttelefonen +45 4020 3645 senest 48 timer efter lejeperiodens start. Det er jeres pligt at få og notere det fulde navn på den person, I kommer i kontakt med hos Friferie. Lejeren skal herefter give Friferie en rimelig frist til at søge evt. fejl, skader eller mangler rettet. Hvis en fejl, mangel eller skade ikke bliver udbedret, skal en skriftlig reklamationsformular være Friferie i hænde senest 4 uger efter lejeperiodens afslutning.

Læs mere om reklamation og hent reklamationsformularen her. I kan også få formularen tilsendt ved at kontakte os på +45 7015 4141 eller online@friferie.dk. Reklamationsformularen skal udfyldes, for at en reklamation kan behandles. Andre henvendelser betragtes udelukkende som en tilbagemelding til Friferie, som ikke forventes besvaret.

Undlader man at rette henvendelse fra feriestedet til Friferie, medfører dette tab af retten til senere at kræve erstatning.

Utilfredsstillende rengøring er udelukkende et forhold mellem lejeren og nøgleholderen (boligejeren eller dennes repræsentant) og skal meddeles på ankomstdagen.

Såfremt lejeren forlader ferieboligen uden at informere Friferie herom, og derved ikke giver Friferie rimelig frist til at rette eventuelle fejl, mangler eller skader, kan der ikke gøres krav på erstatning, da lejeren derved har umuliggjort en rettelse/udbedring af ferieboligen/inventaret eller overflytning til en anden feriebolig.

Friferie vil kun kunne gøres  erstatningsansvarlig for direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) og skade af ikke økonomisk art (ideel skade) kan Friferie ikke drages til ansvar.

11. Lejerens pligter

Lejeren er pligtig til at møde op på det på lejebeviset anførte tidsrum for nøgleudlevering eller selv at træffe aftale med nøglekontoret direkte om evt. senere afhentning. Aftale med nøglekontoret herom skal være truffet inden sidste nøgleafhentningstidspunkt på ankomstdagen, og evt. omkostninger her for afholdes af lejer. Lejeren er ansvarlig for at behandle ferieboligen, og alt hvad hertil hører, omhyggeligt, ansvarligt og på behørig vis. Lejer hæfter for alle skader, som lejeren eller de med lejeren ledsagende eller gæstende personer og husdyr har forårsaget.

Ved lejemålet udleveres nøgler mod evt. betaling af depositum. Det erlagte depositum tilbagebetales ved lejens ophør eller eftersendes, såfremt ferieboligen og med alt hvad dertil  hører, afleveres i behørig og rengjort stand, og såfremt lejeren ikke skylder ejeren (udlejeren) yderligere beløb. Lejerens hæftelse for omkostninger og skader bevares, selv om det beløbsmæssigt overstiger det indbetalte depositum.

Det påhviler lejeren at forlade ferieboligen i ryddelig stand og uden opvask, og affald må ikke henstå, selv om der er betalt for slutrengøring.

Glemte sager kan indenfor 2 uger efter hjemkomst efterlyses gennem Friferie mod forudbetaling af et gebyr på kr. 250,-. Gebyret tilbagebetales ikke, selv om de glemte sager ikke tilvejebringes.

Vær opmærksom på, at hvis alle rejsedeltagere er under 25 år, kan der være feriesteder som ikke acceptere reservationen. Kontakt os derfor altid, hvis I er i tvivl eller har spørgsmål.

12. Prisgaranti

Friferie giver prisgaranti på alle katalogførte ferieboliger med undtagelse af produkter på campingpladser og produkter hvor Friferie har egne guider. Prisgarantien gives under følgende betingelser: Friferie sætter prisen ned, når lejer skriftligt kan dokumentere at nøjagtigt samme produkt (ferieboliglejen plus evt. obligatoriske udgifter, energiomkostninger, slutrengøring, booking-gebyrer m.m.) kan lejes og er ledigt i samme periode og under samme betingelser hos en anden dansk operatør/rejsearrangør, eller direkte på feriestedet.

Dokumentation med officiel prisliste skal være Friferie i hænde: 1) senest 7 dage efter bestillingen af ferieboligen og 2) altid 30 dage før første lejedag. Disse betingelser skal være opfyldt samtidigt. Når der ydes prisgaranti, kan dette ikke kombineres med andre rabatter.

Se mere her.

13. Rejseforsikring

Friferie anbefaler, at der tegnes rejseforsikring. Rejseforsikringen kan tegnes via Friferie her. Friferie modtager provision på tegnede forsikringer. Der opfordres desuden til at medbringe det gule og blå sygesikringskort.

14. Lovvalg og værneting

Evt. søgsmål mod Friferie skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift (Ankenævn). Værneting: Sø- og Handelsretten København. Friferie tager forbehold for trykfejl i kataloger, annoncer og på internettet. Katalogprislisten er vejledende og baseret ved 2 personer i boligen, og ændres og opdateres løbende på www.friferie.dk og www.skiferie.dk.

15. Kontraktindgåelse

Camping Vision (Camping Vision AG, Rue du Tir-au Canon 4, 1227 Genf, Geneve, Handelsregister: CH 660-2192012-7) er udlejer og teknisk arrangør af de på friferie.dk og skiferie.dk formidlede rejser og lejekontrakten indgås således direkte mellem lejer og udlejer på ovenstående betingelser. Camping Vision AG er medlem af den schweiziske rejsegarantifond.
Opdateret den 17. november 2016